26. listopadu 2020

Jeřáb z Českého Ráje ve Španělsku

Jeřáb, kterého jsem okroužkovali v roce 2016 u rybníka Žabakor v Českém Ráji, právě doletěl až do Španělska. V laguně El Oso, kde pravidelně tráví zimu, byl pozorován v hejnu společně s dalšími jeřáby také ze Švédska a Německa.

Foto: www.directonatura

Více zde:

https://www.facebook.com/DirectoNatura/posts/184870496592698?__cft__[0]=AZWmM8YkZvdhyTrQf2hFAJpxBX9FQ5zYb8aK0VXzsHMOHah2vWYaStCmDMzyV-7paaZkWqmtTyx8u_c0oJ8cqf2dZ7oxCNrOvFtt1y1YNMDu2wrkF3jAUlhUkNMobMhttpd-Jh7NYDFRWMfz9YVZ08rh&__tn__=%2CO%2CP-R3. listopadu 2020

Zmoklý jeřáb

Když venku prší, na chování jeřábů to příliš nepoznáte. Létají se krmit na pole stejně jako i za sluníčka. Před deštěm je chrání peří, o které se musí pečlivě starat. A právě to v dešti na pohled mění svou světle šedou barvu na tmavou, téměř černou. Tohoto moknoucího krasavce jsme vyfotili na jaře v Polsku.


29. září 2020

Festival ptactva 2020

 


První říjnový víkend se lidé po celé Evropě již tradičně vydávají do přírody, aby společně pozorovali a počítali ptáky. Hlavní pozornost této akce by měla být věnována ochraně migrujících ptáků, pro které je důležité zachování jejich hnízdišť, zimovišť i zastávek na tahové cestě. Mezi ně patří i jeřábi. Většina druhů jeřábů táhne na velké vzdálenosti, což se sleduje například pomocí barevného kroužkování. Jak kroužkujem drobné ptactvo ukážeme hned na dvou akcích u příležitosti Festivalu ptactva, a to v sobotu u Mělníka a v neděli u České Lípy. Přijďte se podívat a třeba popovídat i o jeřábech!
1. září 2020

Jeřáb jménem Valtín / A crane named Valtin

Jeřáb Valtín při vypouštění.

______________________

Valtin crane during release. 


Mladý jeřáb, který byl odchycen 19. července 2020 dostal jméno Valtín, podle obce Velký Valtínov na severovýchodě Českolipska, nedaleko které se nachází hnízdiště odkud pochází. Jeřáb Valtín dostal kromě barevných kroužků také vysílač od Zoo Ostrava, díky kterému můžeme nadále přesně sledovat jeho pohyb.

Vyjímečné je, že jeden jeřáb v rodičovském páru je také označený barevnými kroužky. Jedná se pravděpodobně o samce, který v letošním roce dosáhl věku deseti let a pochází z tradičního hnízdiště u Novozámeckého rybníka. 

Odchyt nebyl vůbec jednoduchý, dlouho se dařilo jeřábům unikat, možná právě díky zkušenosti jeho rodičů, a nakonec se podařil na poslední chvíli, protože mladý jeřáb hned druhý den roztáhl křídla a za potravou do polí raději přeletěl.

________________________________

The young crane, which was captured on July 19, 2020, was named Valtinov, after the village of Velký Valtínov, in the northeast of Českolipsko region, from where there is a nesting place where it comes from. In addition to the color rings, the Valtinov crane also received a transmitter from the Ostrava Zoo, thanks to which we can continue to accurately observe its movement.

It is unique that one crane in the parent pair is also marked with color rings. This is probably a male that has reached the age of ten this year and originates from a traditional nesting site near Novozámecký lake.

The capture was not easy at all, the cranes managed to escape for a long time, maybe thanks to the experience of its parents, and finally we succeeded at the last minute because the young crane spread its wings the very next day and flew to the fields for food.23. srpna 2020

TZ: Chování jeřábů popelavých ovlivněné i klimatickými změnami sleduje nový projekt Jeřábí životDíky systému GPS-GSM vysílačů sleduje tým českých ornitologů podrobně pohyb jeřábů popelavých (Grus grus) ve volné přírodě. První jeřáb s tímto vysílačem například potvrdil vliv klimatických změn na migrační chování jeřábů. Nový projekt Jeřábí život - Cranelife, který je součástí České koalice na ochranu biodiversity (CCBC), se těmto impozantním ptákům intenzivně věnuje. Letošní hnízdní sezóna přináší celou řadu novinek a také jednu velkou ztrátu.

Právě změny v migračním chování a dokonce zimování jeřábů v České republice se podařilo doložit díky úplně prvnímu jeřábovi (*2017) s GPS-GSM vysílačem od Zoo Ostrava. Tento jeřáb byl ale na začátku letošního léta zabit liškou. “Nacházel se zrovna v nejkritičtější fázi svého života, a to v době prvního pelichání, kdy ptáci na nějaký čas ztratí schopnost létat a stávají se velmi zranitelní. To se stalo osudné i našemu jeřábovi, který procházel zrovna okolo liščí nory s liščaty,” vysvětluje Markéta Ticháčková ze Zoo Ostrava, zakladatelka projektu Jeřábí život. „Jelikož se jednalo o tříletého ptáka, který by mohl v příštím roce začít hnízdit, je to velká ztráta. Alespoň šlo o přirozenou příčinu úhynu, nikoliv zásah člověka,” dodává Ticháčková. Velká část jeřábů v Evropě uhyne z důvodu lidské činnosti. Například jeřáb s barevnými kroužky vylíhnutý v témže roce (2017) zahynul hned následující rok v Německu po nárazu do elektrického vedení a jedno z loňských mláďat bylo ještě před opuštěním hnízdní lokality sraženo a zabito autem. 

Hnízdní úspěšnost je také negativně ovlivněna dlouhotrvajícím suchem, při kterém mizí vhodné mokřady. Navíc letošní situace kolem koronaviru, která vedla k vyšší návštěvnosti turistů v tuzemské krajině během jarních měsíců, tedy v období hnízdění, je dalším faktorem ovlivňujícím výskyt těchto velkých dlouhověkých ptáků. Ačkoliv je hnízdní populace v ČR na vzestupu, stále u nás jeřábi patří mezi kriticky ohrožené a je zapotřebí je chránit. Zoo Ostrava podporuje od roku 2017 výzkum jeřábů pomocí sledování GPS GSM vysílači, tento záměr se postupně rozrostl v samostatný projekt Jeřábí život.

V roce 2020 bylo v rámci tohoto projektu označeno celkem šest mladých jeřábů barevnými kroužky a polovina z nich navíc dostala také GPS-GSM vysílač financovaný Zoo Ostrava. Díky spolupráci se zoology z CHKO Poodří se podařilo vysledovat nový pár jeřábů, který odchoval dvě mláďata, z nichž bylo jedno označeno vysílačem. „Jedná se o prvního jeřába z této oblasti, kde tito ptáci začali hnízdit teprve nedávno a bude zajímavé sledovat jejich migraci i pohyb v okolí hnízdiště.“ popisuje Petr Lumpe, projektový ornitolog a kroužkovatel.

Projekt Jeřábí život má za cíl věnovat se ochraně a monitoringu jeřábů s pomocí barevných kroužků a GPS-GSM vysílačů. Jeřáb popelavý byl historicky ve střední Evropě vyhuben a v České republice začal hnízdit až na konci 80. let minulého století. Od té doby je jeho populace  na vzestupu a přibývá nových hnízdišť, přesto stále patří mezi kriticky ohrožené druhy, a proto je velice přínosné podrobně sledovat vývoj této populace. Jeřábí život vznikl především díky podpoře Zoo Ostrava, dále spolupracuje s Německou skupinou na ochranu jeřábů Kranichschutz Deutchland a je součástí České koalice na ochranu biodiversity - CCBC.  „Z patnácti druhů jeřábů patří jedenáct mezi ohrožené, proto jsme projekt Jeřábí život v CCBC přivítali. Ornitoložka Markéta Ticháčková se výzkumem a ochranou jeřábů zabývá již několik let. Má zkušenosti s kriticky ohroženými druhy jeřábů na ruském Dálném východě a v USA, proto je její práce důležitá i pro ochranu jeřábů v České republice a Evropě,” říká Kristýna Nováková, ředitelka CCBC. Více na www.jerabizivot.cz.

 

19. srpna 2020

Označení mladí jeřábi v roce 2020 / Ringed young cranes in 2020V roce 2020 bylo v rámci projektu označeno celkem šest mladých jeřábů barevnými kroužky a polovina z nich navíc dostala také GPS-GSM vysílač. Nově se nám podařilo označit jeřába i v CHKO Poodří, díky skvělé spolupráci s místními zoology.

________________________________________________

In 2020, a total of six young cranes were marked with colored rings as part of the project, and half of them also received a GPS-GSM transmitter. We have also ringed the crane in the Poodří Protected Landscape Area, thanks to excellent cooperation with local zoologists.5. srpna 2020

Jeřábí život součástí CCBC / Crane life is a part of CCBC

Projekt Jeřábí život má za cíl věnovat se ochraně a monitoringu jeřábů s pomocí barevných kroužků a GPS-GSM vysílačů. Jeřáb popelavý byl historicky ve střední Evropě vyhuben a v České republice začal hnízdit až na konci osmdesátých let. Od té doby je jeho populace  na vzestupu a přibývá nových hnízdišť, přesto stále patří mezi kriticky ohrožené druhy, proto je velice přínosné podrobně sledovat vývoj této populace. Jeřábí život vznikl především díky podpoře Zoo Ostrava, dále spolupracuje s Německou skupinou na ochranu jeřábů Kranichschutz Deutschland a je součástí České koalice na ochranu biodiversity - CCBC.  „Z patnácti druhů jeřábů patří jedenáct mezi ohrožené, proto jsme projekt Jeřábí život v CCBC přivítali. Ornitoložka Markéta Ticháčková se výzkumem a ochranou jeřábů zabývá již několik let. Má zkušenosti s kriticky ohroženými druhy jeřábů na ruském Dálném východě a v USA, proto je její práce důležitá i pro ochranu jeřábů v České republice a Evropě,” říká Kristýna Nováková, ředitelka CCBC.

________________________________________

The Crane Life project aims to focus on the protection and monitoring of cranes with the help of color rings and GPS-GSM transmitters. The Eurasian Crane was historically extinct in Central Europe and began to nest in the Czech Republic at the end of the 1980s. Since then, its population is on the rise and new nesting sites are increasing, yet it is still one of the critically endangered species, so it is very beneficial to monitor the development of this population in detail. Crane life was created mainly thanks to the support of the Ostrava Zoo, it also cooperates with the German crane protection group Kranichschutz Deutschland and is part of the Czech Coalition for Biodiversity Protection - CCBC. "Of the fifteen species of cranes, eleven are endangered, which is why we welcomed the Crane Life project at CCBC. Ornithologist Markéta Ticháčková has been researching and protecting cranes for several years. She has experience with critically endangered species of cranes in the Russian Far East and the USA, so her work is also important for the protection of cranes in the Czech Republic and Europe, ”says Kristýna Nováková, Director of CCBC.


První jeřáb s GPS-GSM vysílačem uhynul / The first crane with a GPS-GSM transmitter died

Vůbec první jeřáb s GPS-GSM vysílačem vylíhnutý v roce 2017 na Českolipsku uhynul. Tento první jeřáb s vysílačem byl na začátku letošního léta zabit liškou. Nacházel se zrovna v nejkritičtější fázi svého života a to v době prvního pelichání, kdy jeřábi na nějaký čas ztratí schopnost létat a stávají se velmi zranitelní. Náš jeřáb vycházel z mokřadu za potravou do přilehlého lesa, kde byla liščí nora s liščaty a to se mu právě stalo osudným. Bohužel se již nikdy nedozvíme, zda by tento pták v příštím roce začal hnízdit právě na Českolipsku.

______________________________________________

The very first crane with a GPS-GSM transmitter hatched in 2017 in the Českolipsko region has died. This first crane with a transmitter was killed by a fox at the beginning of this summer. He was in the most critical phase of his life, at the time of the first moulting when the cranes lost their ability to fly for a while and became very vulnerable. Our crane was coming out of the wetland for food to the nearby forest, where there was a fox burrow with young foxes, and that was fatal to him. Unfortunately, we will never know if this bird would start nesting in the Českolipsko region next year.


12. března 2020

Z nocoviště / From the roosting place


Dnes večer 12.3. na nocoviště na rybníku na Českolipsku přiletělo celkem 21 jeřábů a mezi nimi byli hned tři kroužkovaní.
_______________________________________________
Tonight 12.3. a total of 21 cranes arrived at the roosting place on the lake in the Česká Lípa area and among them were three ringed cranes.

10. března 2020

Zpět v hejnu / Back in flock
Jeřáb s vysílačem z roku 2017 dnes 9.3. opustil Českolipsko a opět se připojil k velkému hejnu téměř šedesáti jeřábů, se kterými se krmil celý den na poli na Mladoboleslavsku. Z podvečerního pečlivého pozorování ale bylo patrné, že se i v hejnu nadále drží společně s dalším jeřábem v páru.
_____________________________________________________________
Crane with a transmitter from 2017, today 9.3. it left Českolipsko and again joined a large flock of nearly sixty cranes with which it fed all day in the field in Mladá Boleslav district. During early evening careful observation it was clear that even in the flock continues to stick together with another crane in pair.Odlet na nocoviště nastal až po setmění.
___________________________________________________
Departure to roosting place started after sunset.


9. března 2020

Poprvé v páru / For the first time in a coupleJeřábi popelaví začínají dospívat ve třech letech a tohoto věku právě dosáhl náš první jeřáb označený vysílačem. Tři dny se zdržuje poblíž jednoho malého mokřadu na Českolipsku. V neděli 8.3. ani za celé dopoledne mokřad neopustil a nám se podařilo vypozorovat, že je tam pouze s jedním dalším  neoznačeným jeřábem. Je to vůbec poprvé co byl pozorován jen v páru.
_________________________________________________________
The Eurasian Cranes begin to grow mature at the age of three, and this is when our first crane with the transmitter has just reached that age. He has been staying near a small wetland in the Česká Lípa region for three days. Sunday 8.3. he did not leave the wetland even the whole morning and we watched that he was there with only one other unmarked crane. This is the very first time he has been observed in a pair.
V okolí jsme pozorovali i mnoho dalších zajímavých ptáků.
__________________________________________________________
Many other interesting birds were observed in the area.


Strnad luční (Emberiza calandra) / Corn Bunting

Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) / Common Stonechat

První letošní pozorování bramborníčka černohlavého (Saxicola rubicola).
__________________________________________________________
This year's first observation of Common Stonechat.